Vakfımız

Osmaniye Vakfı Burs Yönergesi

OSMANİYE VAKFI TARAFINDAN VERİLECEK BURSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Osmaniye Vakfı tarafından verilecek burslara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Osmaniye İlinin nüfusuna kayıtlı öğrencilere verilecek bursları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, Osmaniye Vakfı Vakıf Senedi ve Osmaniye Vakfı Vakıf Senedinin Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;

  1. a) Vakıf: Osmaniye Vakfını
  2. b) Yönetim Kurulu: Osmaniye Vakfı Yönetim Kurulunu

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Hükümler

           

Burs süresi ve mahiyeti

MADDE 5- (1) Burs süresi bir öğretim yılıdır. Verilecek burslar karşılıksızdır. Verilecek burslara her öğretim yılında yeniden başvuru alınır.

Burs verilecek öğrenci sayısı ve burs miktarı

MADDE 6- (1) Her öğretim yılı başında Vakfın gelir durumuna göre burs verilip verilmeyeceği, verilecekse burs verilecek öğrenci sayısı ve öğrencilere verilecek aylık burs miktarı Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılıp ilan edilecektir. Verilecek burslara her öğretim yılında yeniden başvuru alınır. Bir önceki öğretim yılında vakıftan burs alan öğrenci de yeni öğretim yılı için yeniden başvuru yapmak zorundadır.

 

Başvuru yeri ve süresi   

MADDE 7 – (1) Vakıf tarafından verilecek burstan faydalanmak isteyen öğrenciler, her burs döneminde Vakfın İnternet Sitesinde ilan edilecek olan duyurudaki usul ve esaslara uygun şekilde başvuru yapacaklardır.

Başvuru

MADDE 8 – (1) Başvurular, Ek-1 Burs Talep Formu ile 7’nci maddede kapsamında yapılır.

Burs başvurularının değerlendirilmesi ve sonucun ilanı

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin Ek-1 Burs Talep Formu ile verdikleri bilgiler, Ek-2 Burs Değerlendirme Kriterleri’ne göre değerlendirilerek puan sıralaması yapılır.

                  (2) Vakıf, Burs Talep Formu’ndaki bilgilerle ilgili öğrencilerden belge isteyebilir ve araştırma yapabilir.

Bursun ödenmesi

MADDE 10 – (1) Vakıf tarafından, burs verilecek asil listedeki öğrencilerin, burs başvuru ilanında belirtilen bir bankada açtıracakları hesaba öğretim yılının başladığı ilk aydan başlamak üzere her ayın 15-20 arasında yatırılır.

Bursun kesilmesi

MADDE 11 – (1) Burs verilen öğrencinin her ne sebeple olursa olsun öğrenciliğinin sona ermesi halinde bursu kesilir.

                     (2) Öğretim yılı başında kendisine burs verilmesi kararlaştırılan öğrenciden başarı durumuna ilişkin belge talebinde bulunulabilir. Yıl içerisinde genel başarı durumu 2:00 altında kalan öğrencinin bursu derhal kesilir. Yıl içerisinde genel başarı durumunun tekrar 2:00 ın üstüne çıkması halinde söz konusu burs kaldığı yerden devam eder, ancak öğrenci kesinti yapılan aylara ilişkin talepte bulunamaz.

                     (3) Yüksek öğretim kurumuna yeni kayıt yaptıran ve bu sebeple henüz transkript belgesi alamayan öğrencilerin not ortalaması 2:00 kabul edilerek değerlendirmeye dahil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 - (1) Bu yönerge, Osmaniye Vakfı Yönetim Kurulu’nun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 - (1) Bu yönerge hükümlerini Osmaniye Vakfı Yönetim Kurulu yürütür.

MADDE 14 - (1) Yönetim Kurulu gerek gördüğü hallerde yukarıdaki maddelerden bağımsız olarak takdir yetkisini kullanma hakkına sahiptir.


Bize ulaşın

0312 362 80 80